Biskopstuna – ärkebiskopens borg

Interiör av borgruinen. FOTO: ARKEOLOGERNA
Här doku­menterar arkeolog Lena Beronius Jörpeland palissaden. FOTO: Arkeologerna

RUIN. Vid Österskär i Åkerberga, nordöst om Stockholm, ligger den utgrävda och restaurerade ruinen efter Biskopstuna – en av ärkebiskopens borgar under medeltiden. Sedan 2018 har Arkeologerna drivit ett forskningsprojekt i form av en amatörarkeologisk kurs för att undersöka miljön kring borgen. Redan 2014 gjordes en georadarundersökning och en mindre grävning som visade att det fanns hittills okända konstruktioner intill borg­ruinen, bland annat en
stenlagd gårdsplan.

Tuna i Österskär omnämns 1298 som huvudgård i ett av ärkebiskopens många gods. Gården var också befäst bostad för biskoparna dit biskopstiondet från bönderna samlades. Borgen låg bra till vid inloppet till Långhundraleden som sträckte sig från Saltsjön och upp till Uppsala.

BORGEN OMGES AV en delvis bevarad vallgrav. Äldst är ett tornhus byggt i gråsten och tegel som tillkom på 1310-talet. Tornhuset hade en utskjutande övervåning med skottgluggar till försvar, men våningen fungerade också som fest- och möteshall. Senare tillbyggdes en förstuga och under tidigt 1400-tal byggdes borgen om. I samband med reformationen övertog Gustav Vasa Tuna från ärkebiskopen och förlänade godset till adeln som under 1600-talet byggde den nuvarande herrgården och lät borgen förfalla.

Ruinen efter Biskopstuna med sin träöverbyggnad. En utomhusutställning är uppsatt på väggarna. FOTO: Arkeologerna

Arkeologernas utgrävningar sedan 2018 har gett fler nya och spännande resultat. Fokus har legat på att undersöka gårdsplanen som kom fram 2014. Här har man hittat mycket fiskben, spik, tegelkross, takpannor och en järnnyckel. Fynd av hästskosömmar, krukskärvor och olika dräktdetaljer som bältebeslag och till och med en liten paljett från en klänning vittnar om aktiviteterna på borggården. Det har också hittats sex armborstpilar som kan ha avlossats i samband med unionsstriderna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Biskoparna var trogna danske kungen, vilket föranledde Sten Sture d. ä. att plundra borgen 1497.

DET VIKTIGASTE RESULTATET av förra årets utgrävningar var upptäckten av vad som kan vara resterna av en ringmur på norra sidan av borgen innanför vallgraven. Den är byggd med tegel på gråstensgrund. Under årets grävning undersöktes ringmurens fortsättning på västra sidan av borgen, men här har den troligen bestått av en träpalissad, som brunnit.

UNDERSÖKNINGARNA HAR MEDFÖRT nya kunskaper och stimulerat Österåkers kommun att satsa på att utveckla Biskopstuna som besöksmål. Det finns en ny utställning i borgen, det pågår guidade visningar och en förstudie för att skapa underlag för hur upplevelsen och tillgängligheten av ruinen kan förbättras.

Läs mer

PROJEKTET avslutas med en rapport som så småningom kommer att kunna laddas ned från Riksantikvarieämbetets webb via Arkivsök. Läs mer på arkeologerna.com/bloggar/amatorarkeologi-i-biskopstuna

Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-10-07

Relaterat innehåll