Statens fastighetsverk svarar på kritiken: Därför säljer vi kulturarvet på Helgö

I en debattartikel i Populär Arkeologi nr 1 2021 hävdar Gunilla Lindberg, kulturpolitiker i Ekerö kommun, att det pågår en maktkamp mellan Statens fastighetsverk (SFV) och Luruddens tomtägarförening om Helgöboplatsen i Ekerö kommun. Det stämmer inte. Också andra påståenden i artikeln behöver korrigeras. Därför vill SFV göra några viktiga klarlägganden

Helgö är en av de mest kända och uppmärksammade fornlämningsmiljöerna i Sverige. Många professorer, forskare och grävande arkeologer har forskat om platsen, i princip alla som läst arkeologi känner till den. Det blir därför en mycket synlig plats i det arkeologiska medvetandet och en plats med mycket högt vetenskapligt och symboliskt värde. Därför är det särskilt viktigt att förstå varför SFV säljer marken på Helgö.

Staten äger och SFV förvaltar sex fastigheter inom Helgö i Ekerö kommun. Dessa berör delar av några av de fornlämningar som ingår i Helgökomplexet. Förvaltningen övertogs 1 januari 2015 från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Området där fastigheterna finns består av ett åttiotal fritidsfastigheter som avstyckades efter en byggnadsplan från 1943. I området finns även vägar och naturmark. Fornlämningsområdet är klassat som riksintresse.

SFV förvaltar endast 15 procent

Vägar och naturmark ligger till stor del inom fastigheten Helgö-Bona som ägs av den fastighetsägareförening som bildades i samband med att byggnadsplanen genomfördes. Stora delar av fornlämningsområdena ligger på denna fastighet. De fritidshustomter som staten äger gränsar till naturmarken och består av en mindre del av det totala fornlämningsområdet, cirka 15 procent. Luruddens fastighetsägarförening äger med andra ord 85 procent av fornlämningarna inom den aktuella fastigheten redan idag. Vilka områden SFV förvaltar beskrivs på kartan nedan.

SFV förvaltar fastigheterna som illustreras med streck och gröna punkter. Det blå området tillhör redan föreningen. Det brunmarkerade området är fornlämningar.

Ekerö kommun upprättade 2015 en detaljplan över området. Syftet var att utöka byggrätter inom befintliga bostadsfastigheter med hänsyn till platsens kulturhistoriska värde och att underlätta så att fler fritidshus kan permanentas. Eftersom SFV blev markägare först 2015 kunde vi inte yttra oss i frågan under det förberedande detaljplanearbetet.

Luruddens fastighetsägareförening ansökte 2017 om lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning med detaljplanen som stöd. Gemensamhetsanläggningen omfattar bland annat fem av de sex fastigheterna som tillhör SFV. SFV har med stöd av plan- och bygglagen yrkat att fastigheterna ska inlösas av föreningen vilket är ett naturligt steg när planen har vunnit laga kraft. Genom planprocessen och beslutet att anta detaljplanen har berörda myndigheter (länsstyrelsen, kommunen och RAÄ) ansett att en sammanhållen förvaltning av området ska ske genom enskilt huvudmannaskap. Fastighetsägarföreningens inlösen av fastigheterna innebär med andra ord endast ett genomförande av planbeslutet.

En oberoende auktoriserad värderare har värderat marken och SFV har inga invändningar mot värderingen. SFV och Ekerö kommun har haft ett informationsmöte om SFV:s beslut.

SFV har ett regeringsuppdrag att se över statens ägande utifrån Kulturarvspropositionen prop. 2016/17:116, uppdraget utgår från utredningen ”Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden” (SOU 2013:55). I utredningen anges att fastigheterna på Helgö inte behöver behållas i statlig ägo av kultur­historiska skäl. Det är inte genom statligt ägande som fornlämningar skyddas idag utan genom lagar som kulturmiljölagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen med flera.

Betryggande skydd

Fornlämningsområdet på Helgö har dokumenterat höga kulturhistoriska värden och omfattas av ett betryggande skydd genom Kulturmiljölagen. Fornlämningarna skyddas även genom detaljplanen som inte tillåter exploatering av området. Att nu tomtägarföreningen måste ta hand om skötseln, när SFV bedömer att marken inte är lämplig att behålla, beror på att Ekerö kommun har beslutat om enskilt huvudmannaskap för den allmänna platsen där gravfälten ligger. Det innebär att det är de enskilda fastighetsägarna som ska sköta marken.

Enligt fastighetsägarföreningen känner vissa medlemmar oro för att äga och förvalta fornlämningarna på statens fastigheter. Men det borde inte bli ett problem eftersom Länsstyrelsen med stöd av kulturmiljölagen får vidta åtgärder som behövs för att skydda och vårda fornlämningen. Röjning, iordningställande och inhägnad är exempel på sådana åtgärder. Dessutom förvaltar fastighetsägarföreningen som sagt redan den absoluta merparten av fornlämningsområdet.

Fastighetsägarföreningen tycker att kostnaden för inlösen av fastigheterna är betungande. Lantmäterimyndigheten har låtit utreda den rättsliga inlösenersättningen. Med hänsyn till SFV:s uppdrag och gällande regelverk har SFV inte möjlighet att efterskänka eller nedsätta den ersättning som lagligen tillkommer staten i detta ärende.

Jon Granstedt, enhetschef SFV Fastighetsrätt

Få bryr sig om Kinas kulturmord i Xinjiang

Text: Magnus Fiskesjö

Sedan 2017 pågår ett massivt folkmord i västra Kina. Den kinesiska regimen har försökt hemlighålla det, men massor av information har kommit fram. Vi vet nu att regimen tvångssteriliserar så många kvinnor att födelsetalen brant dalar, och att uppemot två miljoner uigurer, kazaker och andra minoriteter fängslats i en nybyggd Gulag-arkipelag. Hundratusentals barn omhändertas och skiljs från sitt språk, kultur, och religion.

Syftet är att utradera det uiguriska folket och fullfölja den annektering av deras land som påbörjades under Mao, med en kinesisk masskolonisering som gjort att uigurerna redan blivit en minoritet på hemmaplan.

En systematisk förstörelse av uigurernas levande kulturarv är en central del i projektet. Man har låtit stora delar av det uiguriska kulturlivet ”försvinna”: poeter, popmusiker, akademiker, och andra. Rader av fängslade författare och andra har redan rapporterats ha dött i lägren.

Dessutom förstörs nu kulturminnesmärken: traditionell arkitektur och gravplatser (fig. 2) utplånas. Moskéer rivs. Uigurernas berömda pilgrimsorter, mazarer, bulldozas och vanhelgas så att ingen ska kunna samlas kring sin egen historia.

Fig.1. Gravplatsen Sultanim i den gamla staden Hotan, som går tillbaka till år 960 e.Kr., men totalförstördes 2019, delvis ersatt med en bilparkering. Från AFP/Daily Mail. 
Fig. 2. Satellitbilder som visar helgedomen Jafari Sadiq före och efter förstörelsen 2019. Från The Guardian/Bellingcat.

Samtidigt har regimen utfärdat påbud om att all arkeologi i Xinjiang måste tjäna syftet att bevisa att regionen varit en del av Kina sedan tusentals år.

Brutaliteten i det pågående kulturmordet är chockerande (fig. 3), och blir inte bättre av att regimen samtidigt skapar fickor av disneyfierad uigurisk låtsaskultur för naiva kinesiska turister.

Fig. 3. En uigurisk gravplats i Aksu där den berömde poeten Mutellip låg begravd, men som utraderades 2018 och ersattes med kinesiskt kitsch, en s.k.”Happiness Park.” Från AFP/Daily Mail.  

Inte ens hemmet förskonas. Kinesiska inspektörer besöker alla uigurer. Om man har traditionell uigurisk dekor, eller överhuvudtaget någonting som påminner om att uigurerna inte är kineser, så ska det bort. Om uigurisk litteratur eller en Koran påträffas, noteras familjen som suspekt. Om man protesterar skeppas man iväg till ”omskolnings”-lägren.

Det kanske mest groteska exemplet är att alla nu tvingas gräva sönder sin supa (fig. 4), den traditionella uppvärmda plattform där uigurer sover under vintern. Istället ska man ligga i kalla kinesiska sängar!

Fig. 4. Uiguriska kvinnor (männen antagligen redan i strafflägren), som fått order om att gräva sönder sitt traditionella supa-golv. Från kinesiska sociala media, 2019.

Raphael Lemkin, anfadern till FN-konventionen mot folkmord (1948), kämpade för att förstörelse av kulturminnen, bibliotek, synagogor, och så vidare också skulle inkluderas i definitionen av folkmord. De gamla kolonialmakterna vägrade, så konventionen är begränsad till dödandet, steriliseringarna, tvångsomhändertagandet av barn, o.s.v.

Men Kina har faktiskt utfäst sig, i FN, att skydda allt kulturarv. Nu bulldozar man det.

Varken UNESCO, ICOMOS, eller någon annan säger något. Varför?

Magnus Fiskesjö undervisar vid Cornell University, USA. Han forskar om etniska minoriteter i Kina och resten av Asien, inte minst deras rätt till sin egen historia, och kulturarv. Tidigare chef på Östasiatiska museet. Mejl: nf42@cornell.edu

Mer läsning:

AFP. ”Satellite images reveal China is destroying Muslim graveyards.” Daily Mail, 9 okt. 2019. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7553127/Even-death-Uighurs-feel-long-reach-Chinese-state.html

ASPI. ”Cultural erasure. Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang.” 24 sept. 2020. https://www.aspi.org.au/report/cultural-erasure

Bahram Sintash. ”Demolishing Faith: The Destruction and Desecration of Uyghur Mosques and Shrines.” Uyghur Human Rights Project, 28 okt. 2019. https://uhrp.org/press-release/demolishing-faith-destruction-and-desecration-uyghur-mosques-and-shrines.html

The Guardian. ”Revealed: New Evidence of China’s Mission to Raze the Mosques of Xinjiang.”  7 maj 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/may/07/revealed-new-evidence-of-chinas-mission-to-raze-the-mosques-of-xinjiang

Thum, Rian. ”The Spatial Cleansing of Xinjiang: Mazar Desecration in Context.” Made in China, 24 aug. 2020. https://madeinchinajournal.com/2020/08/24/the-spatial-cleansing-of-xinjiang-mazar-desecration-in-context/

UHRP. ”Kashgar Coerced: Forced Reconstruction, Exploitation, and Surveillance in the Cradle of Uyghur Culture.” 3 juni 2020. https://uhrp.org/press-release/uhrp-report—kashgar-coerced-forced-reconstruction-exploitation-and-surveillance-cradle

De åsikter som framförs på Populär Arkeologis
debattsida är skribenternas egna.

Valkyrian – fantasi eller verklighet?

Foto: Leszek Gardeła

Krigargraven i Birka som visade sig innehålla en kvinna väckte frågor om hur vanligt fenomenet kan ha varit på vikingatiden. Arkeologen Leszek Gardeła har studerat vapengravar, bildframställningar och skriftliga källor på jakt efter kvinnliga krigare. Hans forskning motsäger inte företeelsen, men manar till försiktighet.

För ett par år sedan slog nyheten ner som en bomb: den manlige vikingen som begravts på Birka med häst, svärd, bredbladig yxa, ett par spjut, pilar och två sköldar visade sig vara en kvinna. Kammargraven som dateras till 900-talet undersöktes redan vid 1800-talets slut, men det var först hösten 2017 som forskare vid Stockholms universitet kunde göra en omtolkning genom analyser av skelett och dna.

Men hur vanligt var det egentligen med kvinnliga krigare? Vad finns det för arkeologiska fynd förutom Birkagraven som kan kopplas till en sådan företeelse?

Leszek Gardeła, som är fil.dr i arkeologi, forskade om fenomenet för ett par år sedan i projektet Amazons of the North, vid Bonns och Bergens universitet. Han har bland annat gått igenom skandinaviska vikingatida kvinnogravar med vapen, studerat hur beväpnade kvinnor framställs i bildvärlden och sökt uppgifter om krigarkvinnor i den norröna litteraturen.

Leszek Gardeła har tittat på totalt tio vikingatida gravar med vapen funna i Skandinavien och på Island, som man med säkerhet vet är kvinnogravar. Förutom den ovan nämnda graven från Birka, finns endast ytterligare en kvinnograv som innehåller en full vapenuppsättning. Det är en norsk grav från gården Nordre Kjølen i Hedmark, som upptäcktes redan år 1900. Här hittades ett svärd, en yxa, pilspetsar, spjutspets och sköldbuckla. Men Leszek Gardeła ställer sig ändå tveksam till om denna kvinna och Birkakvinnan faktiskt var krigare, även om vapen påträffats i deras gravar.

– Jag är verkligen inte emot idén att dessa två kvinnor var krigare. Men vi behöver vara försiktiga med att tillskriva en individ krigaridentitet endast utifrån föremålen som vederbörande har begravts med. Det är något som gäller både kvinnor och män – det vill säga, jag tror inte att varje man som begravts med vapen var krigare, säger Leszek Gardeła.

Under vikingatiden begravdes både män och kvinnor med vapen, både i Skandinavien och övriga Europa. Till och med små barn, som omöjligen kan ha hanterat vapen.

– De som begravde barnen kanske ville visa att dessa hörde till eliten. Eller så speglade vapnen en ouppfylld dröm hos dem som dött, menar Leszek Gardeła.

I vissa av undersökningens kvinnogravar låg enbart en yxa, vilket var ett vanligt stridsvapen. Men yxor funna i gravar är problematiska. Visst kan de användas som mordvapen, särskilt stora bredbladiga yxor, som den i Birkagraven. Men de yxor som påträffas i kvinnogravarna är oftast små och utmärkta för vedhuggning, slakt och köttstyckning. Har de verkligen använts till militära aktiviteter i första hand? Vi vet genom Grönlänningasagan att Erik Rödes dotter Freydis hamnade i konflikt med sina medresenärer i Vinland och då tog fram en yxa och högg ihjäl fem kvinnor. Men använde Freydis inte bara det redskap som råkade finnas till hands på gården? Det vill säga är yxorna i gravarna i själva verket hushållsredskap? Det är möjligt, menar Leszek Gardeła, men framhåller att de också kan kopplas till religiösa riter. Exempel på det finns i Ljósvetninga saga, där läsaren möter den isländska spåkunniga kvinnan Thorhild. I sagan utför hon en profetisk ritual, iklädd byxor och hjälm. Hon vadade ut i en närliggande fjord och slog yxan i vattnet två gånger, varpå vattnet blev rött. Detta förutspådde att onda händelser var att vänta.

Även om sagans uppgifter skrevs ner under medeltiden, så är jag starkt övertygad om att det kan vara ett eko av faktiska ritualer som utfördes av kvinnor under vikingatiden, säger Leszek Gardeła.

I en del av gravarna som ingick i Leszek Gardełas studie låg endast spjutspetsar, och i andra bara pilspetsar. Eftersom dessa, i likhet med yxor, var vanliga föremål, kan man inte säga vem de tillhört – de döda eller de sörjande som deltagit i begravningen. Ägarskapet blir mer tydlig när det gäller dyra svärd som var nära förknippade med sin ägare, svärden kunde vara en ”förlängning” av personen.

– Därför är det inte otroligt att de kvinnor som begravts med svärd verkligen har ägt dem, menar Leszek Gardeła.

Vad kan man då få för kunskap om kvinnliga krigare utifrån tidiga skriftliga källor, som beskriver vikingatida förhållanden? I 1100-talshistorikern Saxo Grammaticus bok om danernas historia, beskrivs vackra, långa krigarkvinnor som leder arméer och kämpar i första leden. Enligt Saxo sökte dessa kvinnor konflikter i stället för kyssar och föredrog vapenskrammel framför omfamningar. Men Leszek Gardeła tror att Saxos uppgifter mer bygger på klassiska berättelser om amazoner än på verkligheten.

I den norröna litteraturen, som nedtecknades under medeltiden, men som kan ha rötter i vikingatiden, förekommer kvinnor med koppling till krig. Inte minst Freja som ägde Folkvang, en motsvarighet till Valhall, dit hälften av de döda krigarna kom. Vi känner också till valkyriorna som red ut på slagfälten och pekade ut dem som skulle dö i striden. Även jättinnan Skade förknippas med vapen. När hennes far Tjatse hade dödats av gudarna, iklädde hon sig full rustning med ringbrynja och hjälm och sökte faderns hämnd. Men detta hör till mytologin.

I den litteratur som kallas Islänningasagor, som handlar om isländska släkter, deltar kvinnor aldrig i strider. Däremot kunde de ta till vapen för att hämnas eller skydda sig mot fiender. Ett exempel är när Freydis tar upp ett svärd från en fallen krigare och slår vapnet mot sitt blottade bröst för att skrämma i väg några fientliga män.

Däremot finner man krigarkvinnor i de så kallade Fornaldarsagor, som är fyllda av hjälteberättelser. Här kan man läsa om ”pojkflickor” som drömmer om att ägna sitt liv åt att strida, och som i slutet av sina liv leder arméer av män.

– Den här livsstilen har ibland sitt pris, kvinnorna måste ”bli män”, och ibland ändra både sitt namn och yttre för att lyckas, säger Leszek Gardeła.

Kvinnliga krigare möter oss också i bildvärlden, på små figurer av metall som påträffats i jorden. De kan bära sköld och ibland också svärd och spjut. Leszek Gardeła tror att de det kan vara valkyrior.

– Valkyrior förekommer ofta i isländska sagor och det är inte osannolikt om de också avbildades som figurer under vikingatiden.

Beväpnade kvinnor syns också på ett tjugotal så kallade valkyriespännen, där man ser en kvinna med hjälm, sköld och lång klänning som möter en ryttare till häst. Motivet har tolkats som en valkyria som hälsar en krigare välkommen till Valhall.

Fast det skulle också kunna vara ett möte mellan två kvinnor. Ryttaren har nämligen en speciell frisyr, med en kombinerad hårknut och tofs. Det är en håruppsättning som associeras med kvinnor. Men det märkliga är att samma ryttare bär byxor, något man förknippar med män. Det är möjligt att motivet föreställer Freja som hälsar en kvinna välkommen till Folkvang. Men Leszek Gardeła menar att det också skulle kunna föreställa valkyrian Brynhilde – som enligt sagorna välkomnade Sigurd med en dryck.

– Eftersom vi vet att historien om Sigurd var spridd i hela den vikingatida världen, är det inte otroligt att motivet är hämtat från en av sagans mest minnesvärda episoder.

Ibland påträffas små miniatyrsköldar i gravar, på boplatser och i skatter. Sammanlagt har ett åttiotal påträffats i Sverige, Danmark, Norge och Polen. Leszek Gardeła tror att dessa kan ha fungerat som skyddsamuletter.

Men om det nu funnits kvinnliga krigare under vikingatiden – varför valde de denna bana? Ser man till den samlade forskningen om kvinnliga krigare i historien, inte bara under vikingatiden, framträder ekonomiska skäl och patriotism som orsaker. Men kvinnor kan också ha tagit värvning för att undvika straff eller för att förenas med sin älskade på stridsfältet.

– Vikingatida kvinnor kan ha haft liknande motiv för att ta till vapen, menar Leszek Gardeła.

Kristina Ekero Eriksson

Sandby borg – efter massakern

Foto: Sebastian Jakobsson

Fynd vid utgrävningar utanför Sandby borg på Öland tyder på att borgen trots allt inte varit helt övergiven sedan massakern, så som man har trott. Men vad hände egentligen?

Vid utgrävningarna av Sandby borg har kropparna som påträffades och det faktum att ingen har tagit hand om de döda, tolkats som att borgen övergavs direkt efter massakern. Händelseförloppet som framträder i det arkeologiska materialet är bitvis extremt detaljerat och i flera fynd kommer vi nära inpå dramatiska skeenden och omedelbar död.

  Men vi har vid metalldetekteringar gjort fynd som tidsmässigt inte riktigt stämmer med att borgen skulle vara övergiven runt år 500. Ett litet kräftformat spänne från vendeltid och sent 500-tal, en exklusiv förgylld sköldnit från ungefär samma tid, ett vackert förgyllt bronshänge från tidig vikingatid … Hur har de hamnat här?

När ett litet likarmat spänne, typiskt vendeltid och sent 500-tal, dök upp i ett av schakten vid en utgrävning kunde vi inte blunda längre. Undantagen började bli för många. Att massakern ägt rum i slutet av 400-talet eller omkring år 500 hade vid det laget stärkts av ett antal kol-14-dateringar, men vad har egentligen hänt på platsen därefter?

Tillsammans med arkeologistudenter vid Linnéuniversitetet undersökte jag hösten därpå sammanlagt ungefär 60 kvadratmeter, fördelade på tre schakt, utanför borgmuren på den norra sidan. I området har tidigare gjorts flera fynd med metalldetektor, bland annat det ovan nämnda vikingatida hänget. Markytan var dessutom påtagligt ojämn; sänkor och förhöjningar skvallrade om arkeologiska lämningar.

Våra föraningar visade sig stämma i alla tre schakten. Arkeologiska lämningar kom fram direkt under grästorven: djurben och järnföremål men också stolphål och eldstäder. Åldern var svår att avgöra, men en sländtrissa i täljsten som påträffades i närheten fick oss att ana att vi var något lite yngre på spåren. Liknande sländtrissor fanns bland annat under den medeltida fasen i Eketorps borg som ligger lite längre söderut på Öland.

Under dessa ytligt liggande lämningar hittade vi grus – i massor. Vi insåg snart att gruset inte hade hamnat där på naturlig väg. Spår av mänsklig aktivitet fanns både i det 70 centimeter tjocka gruslagret och under det. Hade gruslagret med byggandet av själva borgen att göra, kanske för att jämna ut eller dränera? Det rimmade i så fall med tidigare iakttagelser inne i borgen. Framför allt vid undersökningen av hus 52 år 2017 kunde vi konstatera att ett decimetertjockt gruslager täckte äldre lämningar som eldstäder och gravar. Förbryllande var dock att det i detta ”nya” gruslager även fanns rätt mycket större stenar som låg lite huller om buller.

Att vi hittade eldstäder både ovanpå och under gruslagret gav oss möjligheter att med hjälp av kol-14-datering rama in perioden då gruset hamnat där. Kanske kunde vi på detta sätt rent av fastställa när borgen hade byggts. Förväntningarna var stora, men när resultaten kom fick vi återigen anledning att klia oss i huvudet. Ett hasselnötsskal från en eldstad ovanpå gruslagret daterades till vikingatidens slutskede eller tidig medeltid, vilket stämde bra med våra föraningar om dessa ytligt liggande lämningar. En kolbit från en eldstad under gruslagret blev dock daterad till vendeltid, omkring 660–780. Det innebär att gruset inte kan ha tillkommit i samband med borgens uppförande, utan tidigast omkring 150 år efter massakern.

Vad hade man gjort utanför borgen under vendeltid eller vikingatid som avsatt så tjocka gruslager? Var de människor som fanns här vid denna tid medvetna om vad som hade hänt inne i borgen några hundra år tidigare? Och hur ska vi förstå de rätt så exklusiva föremål från vendeltid och vikingatid som hade hittats, både i borgen och utanför?

Som alltid när det gäller Sandby borg hopar sig frågorna ju mer vi gräver. Vi har inga svar än, men en möjlighet är att man under vendeltid eller vikingatid av någon anledning aktivt började riva borgen. Det skulle kunna förklara de tjocka gruslagren och även de större stenarna.

Resultaten av undersökningen ger oss nya perspektiv och nyanserar bilden av den övergivna borgen. Men än har vi bara börjat skrapa på ytan.

Ludvig Papmehl-Dufay

En moderiktig ämbetsmannagrav

Det spektakulära fyndet av en stormannagrav i sydöstra Uppsala ger en inblick i den elitkultur av kontinentalt snitt som etablerades på 500-talet med Gamla Uppsala som centrum.

Av Mats Karlsson, frilansjournalist.

Det är spelpjäserna av elfenben, många av dem förgyllda, som gör skillnaden. Framför allt är det dessa som skiljer ut graven från andra vid samma tid. Pjäserna är unika för Sverige och oerhört sällsynta även i resten av Västeuropa. Mannen i graven var inte vem som helst.

Folkvandringstiden 400–550 är en turbulent tid med omvälvningar efter Västroms fall. Men när den går över i vendeltid under 500-talets andra halva kommer ett nytt samhällsskick. Det är särskilt tydligt kring Gamla Uppsala.

En ny kultur etableras snabbt, med kontinentens dominanter merovingerna som förebild. En yttring är prakten i den grav som hittades för tre år sedan i Fyrislund i sydöstra Uppsala, ett fynd som offentlig-gjordes i höstas. Där begravdes i byn Kumla under andra halvan av 500-talet en man och ett barn med spektakulära gravgåvor. Intill fanns en större hög över en kvinna.

Det nya modet syns inte bara i gravgåvor, utan även på boplatser. Man börjar bygga långa hallar för storslagna fester där man visar sin rikedom. De stora gravhögarna gör comeback, ett gravskick som även förekom under bronsåldern.

Detta skifte syns i stort sett hela landet – till exempel lyftes Västergötlands storhögar från vendeltid nyligen fram i en avhandling (se Populär arkeologi 6/19) – men ingenstans är det så tydligt som i Uppsalatrakten.

– När makten etablerar sig kring 600 i Gamla Uppsala, troligen något tidigare, med storhögar och stolprader som avgränsar området, så finns det mäktiga män i trakten som ansluter sig och ger sitt stöd. Både i Fyrislund och Gnista intill finns gravar med väldigt fina gåvor, men inga andra gravar som visar att den gravlagda hade arvtagare. Därför tror vi att de här männen hade något slags ämbete, säger Anna Hed Jakobsson, fil.dr och projektledare på Arkeologikonsult, som undersökte graven i Fyrislund.

Inte heller tyder boplatserna som grävdes ut intill på högreståndsmiljö, vilket också pekar mot ett ämbete snarare än ärvd makt. Fast det kan kanske ligga en storgård under dagens bebyggelse, framhåller hon.

Bland gåvorna i Fyrislund finns ett litet hänge, som bara har en känd parallell – i Högom utanför Sundsvall. Där begravdes en stor hövding eller lokal kung, med två hängen intill högra örat. Det kan vara ett slags gradbeteckning, buren som örhänge, i en huvudbonad eller på axeln, gissar arkeologerna.

Per Ramqvist, professor emeritus i arkeologi vid Umeå universitet, har forskat i graven i Högom, som är norra Sveriges rikaste. Både graven i Fyrislund och den i Högom har inslag som för tankarna till merovingerna, framhåller han. Svärdsknappen i Fyrislund har till exempel granater infattade i guld, en teknik från merovingerna. Hövdingen i Högom lades i öst–västlig riktning, vilket kan ha influerats av merovingernas kristna gravskick.

– Orienteringen är viktig. Även om de ännu inte var kristna belyser det deras internationella kontakter. De känner till vad man gör på kontinenten, kanske de har alliansfränder där, byter varor, gifter sig. Det var en kosmopolitisk värld – vi var inte isolerade, inte ens i norr. Fynden i Högom kommer från hela Europa.

Mannen i Fyrislund var ingen kung, men han var en i kretsen kring dem som härskade i Gamla Uppsala. I hans grav fanns också delar av ett svärdshandtag. Men det betyder inte att han var krigare; krigiska attribut användes för att signalera makt.

Också spelpjäserna visar på makt. Det är närmare 60 stycken, och minst 20 av dem har spår av förgyllning. Elfenben är mycket ovanligt i nordiska gravar, pjäserna kan ha tillverkats i Rom, Alexandria eller Konstantinopel.

– Det var viktigt att visa att man hade ett stort nätverk. Pjäserna är troligen en gåva, som mannen har fått av någon i Uppsala eller om han själv har rest fjärran. Avancerade spel i stil med schack var en högreståndssyssla. Idealet var att man som gudarna skulle vara intelligent, insiktsfull, klok, vältalig och strategisk. Det kan ett sådant här spel uttrycka, säger Anna Hed Jakobsson.

Även om vendeltida storhögar finns i kluster över landet så sticker de på Uppsalaslätten ut. Redan innan Gamla Uppsala började monumentaliseras under 500-talets andra hälft, var bygden tätbefolkad.

Här finns de praktfulla båtgravarna i Valsgärde, strax norr om Gamla Uppsala, och längre norrut i Vendel, som gett hela epoken sitt namn. Det finns ryttargravar där män begravts i full mundering och med hästen intill.

– Under folkvandringstid lägger man aldrig hela hästar i gravarna, men under slutet av 500-talet läggs djur i gravarna hos både eliten och vanligt folk, som hela hundar. I de rika gravarna är det så väldigt många djur, säger John Ljungqvist, docent vid Uppsala universitet och ledande forskare i Gamla Uppsalas arkeologi.

Men det var länge sedan sådant hittades. Förutom i Gamla Uppsala har det inte grävts mycket i Uppsalabygden sedan 1930-talet.

– Högarna i Mälardalen är i allmänhet inte så exklusiva. Men sedan kom Gnista och nu Fyrislund. Det stärker bilden av att det blir mode att visa upp sin rikedom under vendeltiden. Man var väldigt slösaktig, det var en riktig show off-tid.

Fynden i graven kan i flera avseenden mäta sig med kungshögarna i Gamla Uppsala, men fyndmaterialet i dessa är mycket mer fragmentariskt. De grävdes ut på 1870-talet, på ett betydligt grövre sätt, säger han. I västhögen hittade man spelpjäser liknande dem i Fyrislund, men sönderbrända. Där fanns också så kallade kaméer, halvädelstenar med utskurna figurer, från Konstantinopel – något man bara hittat vid Medelhavet och i Gamla Uppsala.

Estrids klan bättras på

Länge levde hennes minne i skymundan av sonsonen Jarlabanke i Täby. Nu framstår hon som en centralgestalt i sin bygd för tusen år sedan. Med en mäktig, förmodad klan.

Av Mats Karlsson, frilansjournalist.

Skrävlaren Jarlabanke var länge vikingatidens superkändis. Hans bro vid Täby kyrkby, liksom stenarna ristade med budskapet ”Han ägde ensam hela Täby”, kunde ingen missa. Men med åren har tyngdpunkten förskjutits alltmer åt hans farmor Estrid, inte minst sedan hennes grav hittades 1995. Nu talar man mer om Estrids ätt snarare än Jarlabankes.

Estrid har blivit en portalfigur för vikingatiden, åtminstone i Uppland. Att så mycket kan vara känt om människor som levde för tusen år sedan fascinerar.

Den mest troliga versionen av Estrids ätt, enligt Lars Andersson och Magnus Källström.

Historien om Estrid och hennes man Östen, deras barn och barnbarn har berättats i över hundra år, rekonstruerad ur texter på ett antal runstenar i Täby och Vallentuna med omnejd. När hennes grav hittades gav det nytt bränsle åt den lärda diskussionen om hennes ätt.

Men när forskares rön och tolkningar återges, på framför allt internet, bättras historien lätt på, förbehåll som ”sannolikt” och ”antas” tappas bort.

– Ja, den här historien har verkligen fått eget liv, skrattar Lars Andersson, den arkeolog som 1995 grävde ut Estrids grav vid Broby bro, söder om Vallentunasjön.

– Sannolikt är det Estrid som vi har hittat. Graven ligger nära den nu bortodlade högen efter Östen, som var samtida med graven. Paret nämns på stenar som stått alldeles intill. Och det finns andra mindre indikationer. Men antagandet har fått enorma proportioner!

Så vad vet man egentligen? Den källkritiska versionen av Estrid och hennes liv bygger på ett tjugotal runstenar och gravfyndet. Runologen Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Lars Andersson, bland annat i antologin Hem till Jarlabanke, försökt reda ut det hela.

– Det fanns en släkt som man kan följa i fyra säkerställda led: Estrid och Östen, deras barn Ingefast med syskon, hans son Jarlabanke och dennes son Ingefast. Det har man vetat sen början av 1900-talet, säger Magnus Källström.

Östen och Estrid hade sönerna Gag, Ingefast, Östen och Sven. Ingefast hade sönerna Häming och den berömde Jarlabanke. Denne hade sonen Ingefast med hustrun Kättilö. Detta framgår av totalt 18 stenar resta av ätten. Så långt kan kärnfamiljen kartläggas ganska säkert (se bilden ovan). Inga döttrar nämns, men kan ha funnits ändå.

De mest kända stenarna, vid Jarlabankes bro i Täby kyrkby, nämner att denne ”ensam ägde hela Täby”. Att Jarlabanke upprepar detta på fyra stenar tyder på att gården var stor och hade särskild betydelse. Troligen var han en lokal hövding och ledde rättskipningen.

Estrid och Östen bodde på Såsta, vid Vallentunasjöns sydspets, där Östens hög låg, och Estrids grav hittades intill Broby bro. Där står också tre stenar resta av familjen. Östen ”drog till Jerusalem och dog borta i Grekland”, står det på en.

Estrid gifte om sig med en Ingvar i Harg, norr om Upplands Väsby. När även han gått bort lät hon rista en sten över honom och hans son Ragnvald. Ytterligare en sten restes över de båda, av parets gemensamma söner Sigvad, Ingvar och Jarlabanke. Estrid hade alltså en sonson tillsammans med Östen och en son tillsammans med Ingvar i Harg som bägge hette Jarlabanke. Just den sistnämnde sonen gör sannolikheten väldigt stor för att vi har att göra med samma Estrid.

Namnet Jarlabanke är en historia för sig.

– Det är ett ovanligt namn och dessutom inte bildat på vanligt sätt. Det måste ha funnits någon som hetat Banke. Till det har man satt prefixet Jarla, som betyder ”Jarls son” eller ”av jarlars ätt”. Eftersom både en son och en sonson till Estrid hette så är det rimligt att denna Banke funnits i hennes ätt, säger Magnus Källström.

Namnet Estrid pekar på att hon var av förnäm familj. Så hette Olof Skötkonungs gemål, som levde något tidigare, och den danske kungen Sven Tveskäggs och Sigrid Storrådas dotter, som levde något senare. Den senare gav namn åt den långlivade danska kungliga Estridska ätten.

Namnet Estrids koppling till Olof Skötkonung har gett upphov till en långsökt uppgift att ”vår” Estrids far Sigfast skulle ha varit en av kungens närmaste män. Men det är inte ens klarlagt att hennes far hette så.

En Sigfast fanns i Snåttsta, en mil norr om Vallentuna.

– Det är en Inga som låter rista stenen till minne av sin far Ragnfast. På en annan står det att han är bror till Gyrid och Estrid. Att tala om vad systrarna hette tyder på att de var viktiga kvinnor, säger Magnus Källström som tillsammans med Lars Andersson fört fram hypotesen att det handlar om ”vår” Estrid.

Estrids ätt kopplas också till två vittberesta män i trakten. En var Ulv i Borresta som reste till England med bland andra Knut den store och tog gäld tre gånger. Hans kusin Gyrid var gift med en annan Ulv, i Skålhamra. Men om Gyrids syster är ”vår” Estrid är som sagt inte klarlagt.

Den andra tänkta kopplingen är till Ragnvald, som på ett flyttblock nära Eds kyrka utanför Upplands Väsby lät rista att han var ”krigarföljets hövding”, befäl i väringagardet hos östromerske kejsaren i Bysans. Han nämner sin mor Fastvi men inte faderns namn. Och Ingvar i Harg råkade ha en son vid namn Ragnvald.

I boken Vikingaliv tar Kristina Ekero Eriksson och Dick Harrison fasta på att Ragnvald kan ha varit son till Estrids andre make, men påpekar nogsamt att det är hypotetiskt. I den dramatiska berättelsen leker de med tanken att han kan ha tagit hem silver och gömt någonstans. Men antaganden glöms lätt bort och historien förs vidare som fakta. Att tolka fornlämningar och fynd, sätta in dem i sammanhang, är arkeologers och historikers jobb. Att förbehåll faller bort när teorier återberättas är inget de kan lastas för och inget skäl till att avstå från att resonera.

När olika föreslagna släktträd kombineras och återges utan källor kan dock samma personer dyka upp på olika ställen i träden, eller olika personer slås samman till en.

Bristen på skriftliga källor lämnar fältet vidöppet för tolkningar. De bygger framför allt på ett antal lika och snarlika namn på stenar i bygden. Ett annat skäl är att inga döttrar nämns på ättens stenar, bara systrar, mödrar och ingifta kvinnor.

Detta ger utrymme för både tänkbara föräldrar, giften och allianser. För att få ihop släktträdet har även föreslagits att Jarlabanke hade en frilloson. Det är inte heller otänkbart.

– Ragnvalds koppling till Estrid är högst hypotetisk. Han kan ha varit son till hennes och Ingvars i Harg son Ingvar, men det är ren spekulation, säger Lars Andersson.

– Det kan vara frestande att koppla ihop alla de mäktiga människorna i trakten till en stor klan. Men det blir för enkelt, man kan inte bara knyta ihop folk på grund av namnlikheter. Man måste också kolla stenarnas datering.

I detta fall stämmer det illa. Stenen i Harg nämner Ragnvald som död, men den är troligen äldre än stenen vid Ed, vars Ragnvald är vid liv. Liknande problem finns med andra kopplingar; namn som Ulf, Östen och Ingvar var vanliga på 1000-talet.

Uppmärksamheten kring Jarlabanke, Estrid och deras ätt skymmer delvis en större bild av bygden. Traktens mäktiga och tongivande skikt tillhörde de första människor i Sverige som antog kristendomen.

– Fokus har tyvärr flyttats från Broby bro, som är en intressant plats med kristna gravgårdar på landsbygden. Det finns ännu fler kvinnliga begravningar från 1000-talet en bit ifrån gravgården, bland annat en grav från 200-talet som innehåller en senare, kristen gravläggning, säger Lars Andersson.

Den lärda diskussionen om Estrid och hennes släkt går på lågvarv, nya  fynd kan ge den ny skjuts. En saknad sten som återfanns 2005 kullkastade till exempel teorin om ytterligare två släktled efter Jarlabanke.

Arkeologen Rune Edberg hittade året efter namnen Estrid och Östen i en klosterliggare vid Bodensjön, längs en pilgrimsväg till Jerusalem. Det kan vara ännu en pusselbit i berättelsen om Estrid.

Historien rymmer också andra mäktiga kvinnor. Inga som var gift med Ragnfast i Snåttsta var dotter till en Gerlög på Färingsö som överlevde två män och sina barn. Därmed ärvde Gerlög stora jordegendomar. Även Inga överlevde sin man och son och ärvde Snåttsta.

Deras liv saknar inte heller spännande och dramatiska historier. Oavsett släktband med Estrid eller ej så borde det finnas utrymme att berätta även om dem.


Hon var krigaren i graven

Arkeologer har i generationer tolkat skelettet i grav Bj. 581 i Birka som en manlig krigare av hög rang, men dna-analys visade att det var en kvinna. Vem var hon?

Av Staffan Eng, vetenskapsjournalist.

”Den kanske märkligaste af alla grafvar på detta fält.” Så beskrev geologen och arkeologen Hjalmar Stolpe – som på 1870-talet grävde ut de omkring 1 100 gravar som hittills har undersökts på Birka – den obrända kammargraven Bj. 581 i en rapport till Kungliga vetenskapsakademien.

Graven hade inte bara en av de största vapenuppsättningarna som vi känner till från Birka, den låg också längst ut på en hög klippa med utsikt över Mälaren, staden och försvarsanläggningen Borg. Ovanpå stod en två meter tjock sten, som kan ha fungerat som landmärke för sjöfarare.

Sedan dess har generationer av arkeologer tolkat skelettet i graven som en manlig krigare av hög rang – Bj. 581 har till och med lyfts fram som urtypen för en vikingakrigare från 900-talet. Inte undra på att många lyfte på ögonbrynen när osteologen Anna Kjellström i en analys av skelettet år 2016 drog slutsatsen att den begravda var – en kvinna!

När en grupp forskare sedan bekräftade könstillhörigheten med hjälp av dna-analys blev den kvinnliga vikingakrigaren en världsnyhet. Deras artikel ”A female Viking warrior confirmed by genomics” i American journal of physical anthropology blev en av världens 50 mest lästa vetenskapliga artiklar under 2017, alla kategorier.

– Forskningsmässigt är resultatet egentligen bara en intressant kuriositet, eftersom det inte handlar om så mycket mer än just den här graven. Jag tycker att det är konstigt att det intresserar så många – men också att det uppfattas som så provocerande, säger arkeologen Charlotte Hedenstierna-Jonson, som är huvudförfattare till artikeln.

Reaktionen lät inte vänta på sig: forskarna anklagades för att ha analyserat fel ben, förtigit möjligheten av ett andra manligt skelett i graven och hemfallit åt sensationslystnad på källkritikens bekostnad. Till saken hör att materialet från Stolpes utgrävningar under årens lopp har flyttats runt, lånats ut och i vissa fall blandats ihop.

Men alla ben och föremål i lådan med Bj. 581 stämde väl överens med Stolpes dokumentation och var märkta med gravens namn. För att utesluta att skelettet skulle kunna komma från någon annan grav jämförde forskargruppen också benen med ritningarna av de skelettgravar från Birka där benen har kommit på avvägar.

Forskarna använde till och med dna-analys för att bekräfta att några olikfärgade ben tillhörde samma individ. Det extra lårben, som har gett upphov till ryktet att graven även skulle rymma en man, var märkt med ett annat gravnummer och tillhörde ironiskt nog också en kvinna.

– Spontant kan jag undra varför de som har blivit provocerade av artikeln inte bara säger: jaja, ni har hittat ett undantag, men ni kommer inte att hitta så många fler. Nu tar de strid för att det absolut inte kan ha funnits kvinnliga krigare, och det är en syn på historien som jag har svårt att se förankrad i verkligheten, säger Charlotte HedenstiernaJonson.

Själv menar hon att det i alla samhällen har funnits människor som avviker från normen. Hon pekar på Pakistans tidigare president Benazir Bhutto, som kom till makten i en starkt mansdominerad kultur trots att hon var kvinna. Från tidig europeisk medeltid finns det också flera exempel på drottningar som agerar militärt: Gerberga av Saxen, Ethelfleda av Mercia och Emma av Burgund.

– Gemensamt för de här personerna är att de kommer från styrande familjer. Jag tror att man ska se graven i den kontexten: den begravda har tillhört en familj som förväntades ha den här rollen. Av någon anledning var hon den bästa representanten som fanns att tillgå.

Men Björn Ambrosiani, ledare för Riksantikvarieämbetets Birkaprojekt och utgrävningarna på Birka 1990–95, menar att kvinnan – som inte bara är begravd med en full vapenuppsättning, utan också saknar typiskt kvinnliga föremål som halsband och smycken – lika gärna kan ha varit en träl som avrättades och begravdes i stället för en försvunnen man.

Ett liknande rituellt mord av en trälkvinna finns utförligt beskrivet i den arabiske resenären Ahmad ibn Fadlans ögonvittnesskildring av en hövdingabegravning hos så kallade ruser på besök vid floden Volga på 900-talet. Ruserna har ofta identifierats som nordiska handelsmän, och om det stämmer ger skildringen en unik inblick i vikingatida begravningsseder.

Den kemiska analysen
Dna-proverna visar inte bara att den begravda är kvinna, utan också att hon har ett större släktskap med människor från södra Sverige än från Mälardalen. Strontiumanalysen antyder dessutom att hon har flyttat runt under sin uppväxt. Resultaten kan ses som ett argument för att kvinnan tillhörde samhällets elit, som var mer rörlig än den breda folkmassan. Å andra sidan hämtades även trälarna vanligen utanför det egna området.

I det vikingatida gravmaterialet finns det också exempel på halshuggna eller stympade skelett med en perifer placering i graven, som har tolkats som offrade trälar. På Birka finns det dessutom ett antal dubbelgravar, där Björn Ambrosiani misstänker att kvinnan har avlivats som ett substitut för mannens hustru – gravar som intressant nog innehåller en stor huggkniv.

– Möjligheten att Bj. 581 kan vara en undantagsmänniska finns alltid, men det är problematiskt att dra sådana slutsatser om ett enskilt fall. När man går igenom alla typiska mansoch kvinnogravar på Birka, så råder det inte någon tvekan om vad som var norm, säger han.

Björn Ambrosiani påpekar också att svärdet i Bj. 581 är det längsta som har påträffats på Birka. Frågan är om kvinnan – även om hon var över 1,70 centimeter lång – hade muskelstyrka och kroppsstorlek att hantera det. Från andra gravplatser vet vi att svärden brukar vara måttanpassade efter de begravda.

– Mannen kanske inte hade kommit hem till Birka så att de kunde begrava honom. Då fick kvinnan skickas efter honom till dödsriket så att han kunde få sina vapen, sina hästar och sin fina dräkt. Men egentligen kan man varken säga bu eller bä om graven – det handlar mer om vilken syn man har på gravfälten i stort, säger Björn Ambrosiani.

Men Charlotte Hedenstierna-Jonson framhåller att det aldrig var någon som ifrågasatte att den begravda kunde hantera svärdet så länge hon sågs som man – trots att det var samma skelett. Själv menar hon att vi måste akta oss för att göra två olika tolkningar av samma fyndmaterial beroende på den begravdas kön.

Hon pekar på den norska arkeologen Anne Stalsberg, som på 1990-talet visade att personer som var begravda med vågar och vikter tolkades som köpmän om de var män och som änkor efter köpmän om de var kvinnor – trots att mansgravarna var något färre än kvinnogravarna. Det innebär att det skulle ha funnits fler änkor efter köpmän än vad det fanns köpmän.

– Det är klart att det är möjligt att kvinnan i Bj. 581 har fått träda in i någon annans ställe, men i så fall är hennes identitet helt utraderad. Varför skulle detta vara mer troligt än att graven handlar om den person som ligger där? säger Charlotte Hedenstierna-Jonson.

Hur kan vi då veta att den person som graven representerar verkligen var krigare? I en ny artikel från i våras, där forskargruppen fördjupar tolkningen av graven, hänvisar de framför allt till den ovanligt kompletta vapenutrustningen och avsaknaden av vardagsföremål som verktyg och jordbruksredskap. Själva tror de att det rör sig om en ridande bågskytt.

De menar också att det brädspel som var placerat intill kroppen i graven kan tolkas som en symbolisk gestaltning av militärt ledarskap. Dessutom framhåller de att textilspecialisten Inga Hägg i en tidigare undersökning har satt klädesresterna – särskilt den orientaliska tofsmössan – i samband med en kunglig ryttare av hög rang.

– Vid gravläggningen är kvinnan presenterad som krigare, oavsett om hon är en avrättad träl eller änka efter någon. Om det i sin tur betyder att hon har varit aktiv på slagfältet eller inte, vet vi inte, men om man sätter in henne i en samtida europeisk kontext ser jag inga problem med det heller, säger Charlotte Hedenstierna-Jonson.

Vid sidan av gravens innehåll hänvisar forskarna även till dess läge utanför fornborgen Borg, i direkt anslutning till den så kallade garnisonen. Den senare är en 20 meter lång hallbyggnad, som innehöll vapen, rustningar och symboliskt nedgrävda knivar. Det gör att garnisonen har tolkats som högkvarteret för Birkas krigare.

– Att man har placerat graven så att den syns från både staden, vattnet och borgen innebär förmodligen att personen har varit relevant för alla de sammanhangen. Närheten till garnisonen gör att graven måste ha varit godkänd av krigarna, säger Charlotte Hedenstierna-Jonson.

Björn Ambrosiani menar däremot att det gravfält som Bj. 581 tillhör i stället användes av Birkas rika och mångkulturella köpmannaklass. Gravarna ligger som en amfiteater på slänterna ner mot staden – med Bj. 581 och den rika dubbelgraven Bj. 644 på vardera kanten – och avviker från nästan alla andra gravar i Mälardalen genom att de är obrända och saknar gravhögar.

– Det som har ansetts tala emot att de begravda skulle vara köpmän tycks främst vara att de har vapen. Men vapnen var nödvändiga för att de skulle kunna försvara sina transporter mot sjörövare. När man läser Rimberts levnadsteckning av missionären Ansgar så råder det inget tvivel om att köpmännen var beväpnade, säger han.

Bj. 581 skiljer sig inte heller på något avgörande sätt från de andra rika köpmannagravarna, anser han. Brädspel är vanligt förekommande, och en orientalisk tofsmössa finns även i Bj. 644. Själv ser han paralleller i klädedräkten till den isländska Laxdalingarnas saga från 1200-talet, där en rik köpman beskrivs bära sammetsdräkt och en ”rysk” hatt.

– Krigarna hade vad jag förstår ändamålsenliga stridsdräkter och gick inte klädda i brokad. De som ligger begravda på det här gravfältet är en grupp människor med en helt annan ekonomi än den normala krigaren. Och var hittar man den? Jo, i köpmannaklassen, säger Björn Ambrosiani.

Krigarna på Birka tror han i stället utgjordes av delar av kungens hird, som hade till uppgift att skydda handeln. De måste ha rekryterats i omlandet och begravdes förmodligen på samma gårdar som de kom ifrån. Att kungen hade intresse av verksamheten på Birka framgår bland annat av att det var han som välkomnade Ansgar och sålde mark till honom där. Ön ligger dessutom omgiven
av ett antal mycket gamla kungsgårdar.

Kvinnliga vikingar i källorna
Vid sidan av litterära beskrivningar av sköldmör och valkyrior omnämns kvinnliga vikingakrigare i greken Johannes Skylitzes historia om det bysantinska riket från 1000-talet. Där uppges bysantinska soldater ha funnit kvinnor ”utrustade som män” när de plundrade motståndarnas lik efter ett slag mot det nordiskt dominerade Kievriket år 971. Enligt en allmänt trovärdig text från 1100-talet om vikingarnas härjningar på Irland var dessutom en kvinna som kallades ”Röda dottern” befälhavare för en av vikingarnas flottstyrkor.

Charlotte Hedenstierna-Jonson, vars doktorsavhandling handlade om just krigarna på Birka, tror däremot att gränsen mellan köpman och krigare var betydligt mer flytande i vikingatidens militariserade samhälle – särskilt för personer i en ledande position. Men hon betonar ändå att Björn Ambrosianis hypoteser är spännande.

– Man måste verkligen inte tolka saker på samma sätt, för vi har inte den typen av kunskap som gör att vi kan presentera en slutgiltig sanning. Det viktiga är att man redovisar hur man kommer fram till sin tolkning, så att det är möjligt för andra att förstå.

Själv tycker hon att den mest intressanta diskussionen om Bj. 581 handlar om i vilken mån det är möjligt att könsbestämma gravar med hjälp av föremål. Väldigt många gravar är nämligen könsbestämda enbart på det sättet, så utrymmet för nya överraskningar är stort.

Därför gläds hon åt att många arkeologer nu har blivit mer nyanserade i sina könsbedömningar.

– Det är klart att det har funnits manligt och kvinnligt, men exakt hur det har sett ut och hur det relaterar till olika individer och roller vet vi faktiskt inte. Om vår studie har väckt eftertanke i dessa frågor så kan jag känna mig lite stolt, säger Charlotte Hedenstierna-Jonson.


Runvård – eller vanvård

Över tusen av landets 2 500 runstenar finns i Stockholms län och Uppsala län. Många täcks av gröna lavar och är svåra att tyda och bara tio har blivit rengjorda och imålade de senaste fyra åren. Vad är det som har hänt? Det frågar sig arkeologen och författaren Kristina Ekero Eriksson.

Vikingatidens runristare var stolta över sina stenar och ville att budskapen skulle kunna läsas i all evighet. Som en uppländsk runmästare uttryckte det på 1000-talet: Detta ska vara till människors hågkomst så länge människor leva.

Färgspår visar att många runstenar har varit bemålade i rött, svart och vitt – starkt lysande, precis som den gotländska Hogränstenen berättar: Här skall stenen stå som märke, bjärt på berget. Även en inskrift från Överselö kyrka i Sörmland upplyser om att penseln tagits fram: Här skall stånda dessa stenar, röda av runor, reste dem Gudlög .

Det finns exempel från historisk tid på hur runtexter har fyllts i, exempelvis använde vägfarande i Södertälje krita för att göra ristningar tydliga på 1600-talet. Först under 1900-talet började Riksantikvarieämbetet rödmåla inskrifterna så att de skulle vara lättare att läsa.

Clarence Kvart, vice ordförande i Husby-Långhundra hembygdsförening i Uppland, är upprörd. Han tycker att fornlämningarna i trakten förfaller och att de inte vårdas på samma sätt som tidigare.

Men i dag är det inte alltid röd färg som möter den som vill utforska runristningar – utan snarare en grön kulör. Många, många av de tusen år gamla meningarna är övertäckta av lavar. Och färgen på de en gång så röda runorna har bleknat bort.

I närheten av hans hem finns en runhäll, U 497, med texten Ragnfast lät hugga hällen och göra bron efter Ingefast, sin fader, och Ingefrid, sin moder.

Under vikingatiden var ristningen väl synlig för dem som färdades på Långhundraleden, en vattenväg från Östersjön upp till Gamla Uppsala. Men i dag är det svårt att hitta fram till hällen, eftersom den är dold av aspsly, nästan helt överväxt med mossa, inte imålad samt försedd med en oläslig skylt.

Clarence Kvart har flera gånger ringt till länsstyrelsen i Uppsala och Riksantikvarieämbetet och vädjat om att någon ska rengöra hällen och fylla i runorna. Men ingenting har hänt, och som ”icke auktoriserad” får han inget göra.

– Hembygdsföreningen kan tänka sig att betala för professionell rengöring, imålning och väderbeständig skylt, om någon certifierad kommer hit. Men vi får tyvärr ingen respons. Med nuvarande brist på underhåll kommer bygdens fornminnen inte gå att hitta och därför gå förlorade för kommande generationer, menar Clarence Kvart.

Lika uppriven är Lise Nelzén över Sveriges största runristade häll som finns i Granby i Orkesta socken i Vallentuna. Hon bedriver en turistverksamhet, där Granbyhällen ingår som en självklar sevärdhet. I flera år har Lise fört en dialog med länsstyrelsen i Stockholm om att hällen ska rengöras och runorna imålas. Men förgäves. I dag är den grön- och vitrandig, efter ett rengöringsexperiment som avslutades för över tre år sedan.

– Guiderna får ägna ganska lång tid åt att förklara för turisterna varför hällen ser ut som den gör, säger Lise Nelzén uppgivet.

Professor Anne-Sofie Gräslund, som använt runristningar i sin långa forskargärning, upplever att möjligheten att se dem kraftigt har försämrats.

– Det finns skräckexempel som gör mig både arg och ledsen. När jag är ute med studenter tar jag för säkerhets skull med bilder på de runristningarna som vi ska titta på, eftersom risken är stor att varken ornamentiken eller inskriften går att se på plats, säger Anne-Sofie Gräslund.

Detta är bara tre röster av många som Populär arkeologi har lyssnat till. Helt klart engagerar runstensvården. Varför ser det ut så här på många håll? Vem är det egentligen som ansvarar för dessa fornminnen?

             Under nästan 400 år, från 1600-talet fram till 2014, var det Riksantikvarieämbetets uppdrag att besiktiga, laga, rengöra och fylla i Sveriges 2 500 runstenar. År 2015 överlät Riksantikvarieämbetet ansvaret till landets länsstyrelser.

Vissa skillnader finns mellan nu och då.

Riksantikvarieämbetet hade en sedan länge utarbetad plan, där man gick igenom område för område i landet. Enligt en uppgift från 2002, hade myndigheten resurser att klara av vårdåtgärder för 70-80 runstenar per år, med en åtgärdscykel på 25 år.  

De sista åren var 400 000 kronor per år öronmärkta för en extern stenkonservator som lagade och rengjorde runstenarna. Nu har denna summa ökats till 500 000 och fördelats på de olika länsstyrelserna, i proportion till antalet runristningar.

Riksantikvarieämbetets roll i dag är att samarbeta med länsstyrelserna i samband med vårdinsatser och nyfynd. Det så kallade Runverket har två heltidsanställda forskare, Magnus Källström och Laila Kitzler Åhfeldt, som oftast gör imålningarna av runstenarna. Dessutom har Riksantikvarieämbetet stenkonservatorn Helen Simonsson, som ger råd och stöd.

Ansvaret för de runristningar som Clarence Kvart och Lisen Nilzén månar om hör till Uppsalas respektive Stockholms länsstyrelse. I dessa båda län finns omkring 1 100 av landets runstenar, men bara tio av dem har blivit rengjorda eller imålade de senaste fyra åren. Anledningarna är flera.  

– Det var inte så att Riksantikvarieämbetet gjorde ett överlämnande, i stället dumpades runstensvården i vårt knä utan att det följde med någon penningpåse. Först efter ett par år blev vi tilldelade omkring 100 000 kronor årligen för uppdraget, säger handläggaren Lennart Swanström på Länsstyrelsen i Uppsala.

Enligt Lennart Swanström räcker summan oftast bara till akutåtgärder som att resa de runstenar som håller på att falla.

– Vi har inte heller fått ekonomiska resurser att förstärka personalen med en tjänst som är vikt för just runstensfrågor, säger Lennart Swanström.

Utöver runstensvården har Länsstyrelsen i Uppsala ansvar för ytterligare cirka 170 fornvårdobjekt som exempelvis gravfält och fornborgar.

– Men vi mäktar bara med att ha löpande skötsel av ett 50-tal av dem. Med 500 runstenar går vi från 170 till cirka 670 fornvårdsobjekt. Siffrorna talar lite för sig själva, menar Lennart Swanström.

Vad som prioriteras på länsstyrelserna är akutinsatser efter en en särskilt prioriteringslista.

Högsta prioritet gäller runstenar som äventyrar allmänhetens säkerhet, som exempelvis håller på att falla.

Prio två är om stenen och ristningen är hotade, till exempel om den håller på att vittra sönder.

Först som prioritet tre kommer ristningens synlighet, det vill säga om lav behöver avlägsnas eller om färgen på runorna har blekts bort.

              Länsstyrelsen i Uppsala har efter fyra år ännu inte landat i en strategi för hur man ska lägga upp runstensvården. Ett första steg är en inventering av länets 519 runristningar, vara 473 står utomhus. Uppdraget sköts av Upplandsmuseet.

– Av de 280 runstenar som jag hittills hunnit inventera är omkring hälften täckta av lav eller dåligt ifyllda. Ibland kan jag inte avgöra om ristningen över huvud taget är imålad; jag ser ingenting av den, berättar arkeologen Robin Lucas vid Upplandsmuseet.

Robin Lucas bedömer runstenarna efter prioritetslistan. Alla runstenar fotograferas och genom ett datorprogram kan tredimensionella bilder tas fram, så att runstenarna kan ses från alla håll. Också skyltarnas skick kontrolleras.

– Och man måste röja innan man rengör runstenarna. Vegetationen runt dem är det stora problemet: träd som hänger ned, sly och snår, säger Robin Lucas.

Men organiserad röjning runt de omkring 500 runstenarna är inte något som länsstyrelsen i Uppsala har resurser till i nuläget. 

– En idé är att be hembygdsföreningarna om hjälp att röja, och att de i så fall sköter kontakten med markägaren, säger Robin Lucas. 

Stockholms länsmuseum genomförde en liknande inventering av runstenarna i Stockholms län för ett par år sedan. Då bedömdes ristningarnas synlighet vara dålig på 31 procent av de 537 runstenar som ingick i undersökningen.

             Var tredje runristning i Stockholms län och varannan i Uppsala län kan alltså knappast upplevas. Men att runstenarna inte rengörs och imålas, har inte bara med pengar att göra.

– Det är inte säkert att vi rengör och fyller i alla stenar som vi åtgärdar akut, eftersom vi inte vet om de tål det. Det är en bedömning vi måste göra för varje runsten och runhäll, säger handläggaren Sofia Andersson på Länsstyrelsen i Stockholm.

För att förhindra slitage funderar Sofia Andersson över alternativa lösningar, till exempel ljussättning som gör att runristningarna synliggörs i släpljus, när det är mörkt ute. Eller att placera en plexiglasskiva en bit från stenen, där man kan få en uppfattning om hur den skulle ha sett ut om den var målad.

Helen Simonsson, som är stenkonservator på Riksantikvarieämbetet, skriver under på att rengöring tär på runstenarna.

– Många tror att rengöring är bra för stenen. Men det är ett stort dilemma, för i själva verket skalar man bort en bit av stenen när den rengörs, säger hon.

Ristningen ser nyhuggen ut efter rengöringen. Ytan blir grövre och gropigare, vilket främjar lav och annan växtlighet.

– Fågelspillning, klippt gräs och löv samlas i skrovligheterna. Tillsammans med vatten ger det påväxten näring.

Därför är rengöring och imålning ingen självklarhet.

– ”Minsta möjliga åtgärd” är kulturmiljövårdens devis för att bevara kulturarvsobjekten, säger Helen Simonsson.

Sedan mitten av 1970-talet används inte längre kaustiksoda och stålborste när lav tas bort från runstenar och runhällar. Ofta sker rengöringen genom en kombination av mekanisk och kemisk behandling – det vill säga med borste eller högtryckstvätt samt med vatten och etanol.

Inom forskningsprojektet RenSten har experiment gjorts för att hitta skonsamma och miljövänliga rengöringsmetoder för kulturhistorisk sten.

– RenSten rekommenderar att man tar bort och därefter förebygger lavväxt genom att spraya runstenen med 50 procent etanol omkring var fjärde år. Då etableras ingen ny lav och man undviker att skada ytan med mekaniska metoder. Ett alternativ till detta är att låta laven sitta kvar. Ofta kan man ändå se runorna eftersom lavväxten så småningom blir tunn, heltäckande och grå i färgen vilket inte stör så mycket, säger stenkonservatorn tillika biologen Eva Ernfridsson.

Efter inventeringen av runstenar i Uppsala län kommer länsstyrelsen där att påbörja ett åtgärdsprojekt.

– Vi kommer att välja ut några stenar som sprayas med etanol under en fyraårscykel för att sedan målas i. Sedan får vi utvärdera hur stenarna mår, säger Lennart Swanström.

Kanske är det alltså möjligt att både skona runstenarna och ha dem rengjorda och imålade. Och det inte bara för upplevelsens skull.

– Uppmålningen kan också vara ett skydd; man ser att det inte är vilken sten som helst. Det kan också bli en risk i framtiden, att folk tar runstensvården i egna händer och gör massa märkliga insatser bara för att man tycker att stenarna har glömts bort, säger runologen Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet.

Magnus Källström nämner ett ”horribelt” exempel, där en runsten målats i på sådant sätt att han, som är expert på runor, inte ens kunde hitta början på inskriften.

– Det jag hoppas är att vi ska utveckla ett gott samarbete med länsstyrelserna och att vi ska kunna kombinera vårdinsatser, kunskapsuppbyggnad och forskning på runstenar även i framtiden, säger Magnus Källström.

Runstensvården är en angelägenhet för många. Runstenarna och runhällarna fungerar som en port till en annan tid och betyder mycket för gemene man. Samtidigt kan ristningarna ses som ett skyltfönster för myndigheternas verksamhet.

Om runstenarna är täckta av lav kan man få intryck av att de som bestämmer inte bryr sig om dem. Som om de inte skulle vara värda att vårda. Och det i sin tur kan leda till att moralen när det gäller fornlämningar sänks i stort.

För vi kan inte lita på att alla avskräcks av förbannelser lik den på den blekingska Björketorpsstenen: Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet, död genom list skall den bli som bryter detta. Jag spår fördärv.


 

Det försvunna flaggskeppet

”Vi stod alltså i vraket efter Gustav II Adolfs flaggskepp och grävde! Gustav II Adolf och jag i samma skepp? Ja, nästan.” Marinarkeolog Jim Hansson berättar om när han och hans kolleger förstod att det var fartyget Scepter som de hade hittat på
Skeppsholmen i Stockholm. De hade hamnat mitt i 1600-talets skeppsbyggeri.

När Östra brobänken på Skeppsholmens kaj i Stockholm skulle renoveras fick Sjöhistoriska museet i uppdrag att schaktövervaka ifall lämningar skulle komma upp. Jag fick i min tur iuppdrag att leda det arkeologiska arbetet och förväntningarna var stora. Vi skulle gräva mitt i stormaktstidens största arbetsplats och örlogsbas, där bland annat kändisar som Kronan och Svärdet har byggts.

Omgående påträffades ett stort antal kraftiga pålar som hade inskriptioner vi aldrig sett tidigare. Det är sannolikt ett uppmärkningssystem av timmer som flottades till skeppsgården och som bara flottan använde. Det bestod av siffror men även bokstäver som nästan såg ut som vikingatida runor. Vi anade att en gammal konstruktion nu såg dagens ljus.

När jag jämförde med äldre historiska kartor framgick det att vi hade grävt oss rakt ner i en krängningsbro som användes för underhåll och reparation av stora örlogsskepp.

En dag fick jag samtal från grävmaskinisten som berättade att han fått upp en timmerstock som skilde ut sig i förhållande till pålarna. En kollega och jag tog oss snabbt till platsen och såg direkt att detta var riktigt kraftigt skeppstimmer i ek! Vi kunde konstatera att delarna kom från ett stort vrak som låg under krängningsbron, som sannolikt byggdes runt 1640. Skeppet måste därför vara äldre. Vi dokumenterade delarna och sågade prover för åldersanalys. Efter överläggning med länsstyrelsen beslutades det att vi skulle försöka få fram fören och aktern för att kunna förstå vrakets riktning och storlek. Eftersom vi måste arbeta snabbt fick jag idén att använda en kraftig grävsug som jag hade sett användas i områden där trädens rötter inte fick skadas. Med den metoden lyckades vi få fram stora delar av styrbordssidan, fören och aktern vilket gjorde att vi fick en bra bild av skeppets form. Dokumentationen gick bättre än förväntat. För att skynda på ytterligare fotograferade vi och gjorde en 3D-modell av vraket.

När väl provresultaten kom stod det klart att virket kom från svenska ekar som huggits under vinterhalvåren 1612–13 och 1613–14. I dokument från Skeppsgården i Stockholm från 1620-talet kan man se att allt virke användes inom två år från att det huggits. Det betyder att skeppet bör ha varit färdigbyggt 1615–16 eller alldeles strax efter.

Nu började ett spännande detektivarbete att försöka identifiera skeppet. Vi kunde snabbt se att det bara byggdes fyra skepp i Sverige under den här perioden: Scepter, Riksnyckeln, Harbo Lejonet och Jupiter. De två sista var för små i jämförelse med vårt vrak. Riksnyckeln sjönk 1628 vid Viksten i Stockholms skärgård. Då fanns bara ett skepp kvar: Scepter! Dateringarna stämde också klockrent med vad arkiven berättar. De ringar in inledningsskedet men också avverkningen efter Isbrands klagobrev ett år senare.

Scepter är bevarad en bit upp på akterspegeln och upp till vad vi tror är trossdäck. Vi gjorde flera spännande fynd, bland annat flera kanonkulor. Byssan grävdes fram den sista dagen och var – precis som på Vasa – placerad mitt i skeppet och längst ner i hålskeppet. I och med att vi grävde med grävsugen fick vi bort allt material snabbt och skonsamt. Vi kunde därför till och med se hantverksspår som inhuggna kryss i olika timmer efter skeppstimmermännen på Biskops Arnö. En kuslig, nästan personlig närvaro av en skeppsgård under 1600-talet.

Det finns inga ritningar bevarade, så exakt hur stor Scepter var kan bara arkeologin ge svar på. Jag uppskattar köllängden till cirka 32–33 meter, att jämföra med Vasa, vars köllängd är 38 meter. Scepter hade bara ett batteridäck till skillnad från Vasas två, vilket sannolikt gjorde henne mer stabil då hon framför allt var lite lägre. Vi hittade spår som tyder på att Scepter delvis är byggd på holländskt manér, i grova drag bukig och flatbottnad. Isbrand Johansson (som även byggde en första Scepter, som sjönk 1611) var en av de första holländska skeppsbyggarna i Sverige. Förmodligen var detta en skrovform som blev relativt standardiserad under första hälften av 1600-talet innan de engelska skeppsbyggarna gjorde entré. Att Scepter och Vasa hade näst intill identisk skrovform framgår när man jämför fartygens profiler midskepps.

Tänk att hitta Gustav II Adolfs bortglömda flaggskepp i en kaj som jag har gått över hundratals gånger! Och att hon dessutom använts som ett fundament för en reparationsplats. Tidig form av recycling, kan man säga. Skeppet Svärdet gick exempelvis svårt på grund 1675 och fick ta sig tillbaka till Skeppsholmen för omfattande reparationer. Var det ovanför Scepter som Svärdet låg? Inte alls omöjligt.

Sagan om Scepter är inte över. Nu väntar ett stort arbete med att analysera fynden, skriva klart rapporten och därefter förhoppningsvis få en ännu bättre bild av det tidiga holländska skeppsbyggeriet i Sverige. Eftersom vi saknar bra referenser att jämföra Vasa med, är detta ett mycket viktigt fynd. Och – jag är rätt säker på att Scepter inte är det enda bortglömda örlogsskeppet med fantastiska historier som finns att upptäcka.

Satellitbilder avslöjar plundring

För mer än 2 500 år sedan spred beridna nomader sin kultur över den eurasiska stäppen, från södra Sibirien till Östeuropa. Dessa klaner hade det gemensamt att de begravde sina döda i stora gravhögar, ofta tillsammans med väl arbetade smycken och vapen. Dessa skatter av brons och guld har dragit till sig plundrare. Under Sibiriens kolonisering under 1700-talet var plundring ett sätt att försörja sig för stora gäng. Ofta smältes metallen ner på fyndplatsen.

Det har blivit allt svårare att hitta gravar som inte är plundrade. Gino Caspari vid Institut für Archäologische Wissenschaft, Universität Bern, har på högupplösta
satellitbilder analyserat gravarnas tillstånd i svårtillgängliga områden.

– Ett intressant område finns i Xinjiang, Kina. Att det är så svårtillgängligt och att närvaron av säkerhetsstyrkor är så hög fick oss att anta att det fanns fler intakta gravar. Men så var det inte. Mer än 74,5 procent av gravarna var redan förstörda och plundrade, säger Gino Caspari.

I en uppföljande studie av marken kunde Gino Caspari visa att högupplösta satellitbilder kan ge ett bra mått på förstörelsen. Gino Caspari analyserade data från 2003 och framåt och fann att antalet plundrade gravar har ökat mycket. Forskningen har publicerats i Heritage.