Sandby borg – efter massakern

Foto: Sebastian Jakobsson

Fynd vid utgrävningar utanför Sandby borg på Öland tyder på att borgen trots allt inte varit helt övergiven sedan massakern, så som man har trott. Men vad hände egentligen?

Vid utgrävningarna av Sandby borg har kropparna som påträffades och det faktum att ingen har tagit hand om de döda, tolkats som att borgen övergavs direkt efter massakern. Händelseförloppet som framträder i det arkeologiska materialet är bitvis extremt detaljerat och i flera fynd kommer vi nära inpå dramatiska skeenden och omedelbar död.

  Men vi har vid metalldetekteringar gjort fynd som tidsmässigt inte riktigt stämmer med att borgen skulle vara övergiven runt år 500. Ett litet kräftformat spänne från vendeltid och sent 500-tal, en exklusiv förgylld sköldnit från ungefär samma tid, ett vackert förgyllt bronshänge från tidig vikingatid … Hur har de hamnat här?

När ett litet likarmat spänne, typiskt vendeltid och sent 500-tal, dök upp i ett av schakten vid en utgrävning kunde vi inte blunda längre. Undantagen började bli för många. Att massakern ägt rum i slutet av 400-talet eller omkring år 500 hade vid det laget stärkts av ett antal kol-14-dateringar, men vad har egentligen hänt på platsen därefter?

Tillsammans med arkeologistudenter vid Linnéuniversitetet undersökte jag hösten därpå sammanlagt ungefär 60 kvadratmeter, fördelade på tre schakt, utanför borgmuren på den norra sidan. I området har tidigare gjorts flera fynd med metalldetektor, bland annat det ovan nämnda vikingatida hänget. Markytan var dessutom påtagligt ojämn; sänkor och förhöjningar skvallrade om arkeologiska lämningar.

Våra föraningar visade sig stämma i alla tre schakten. Arkeologiska lämningar kom fram direkt under grästorven: djurben och järnföremål men också stolphål och eldstäder. Åldern var svår att avgöra, men en sländtrissa i täljsten som påträffades i närheten fick oss att ana att vi var något lite yngre på spåren. Liknande sländtrissor fanns bland annat under den medeltida fasen i Eketorps borg som ligger lite längre söderut på Öland.

Under dessa ytligt liggande lämningar hittade vi grus – i massor. Vi insåg snart att gruset inte hade hamnat där på naturlig väg. Spår av mänsklig aktivitet fanns både i det 70 centimeter tjocka gruslagret och under det. Hade gruslagret med byggandet av själva borgen att göra, kanske för att jämna ut eller dränera? Det rimmade i så fall med tidigare iakttagelser inne i borgen. Framför allt vid undersökningen av hus 52 år 2017 kunde vi konstatera att ett decimetertjockt gruslager täckte äldre lämningar som eldstäder och gravar. Förbryllande var dock att det i detta ”nya” gruslager även fanns rätt mycket större stenar som låg lite huller om buller.

Att vi hittade eldstäder både ovanpå och under gruslagret gav oss möjligheter att med hjälp av kol-14-datering rama in perioden då gruset hamnat där. Kanske kunde vi på detta sätt rent av fastställa när borgen hade byggts. Förväntningarna var stora, men när resultaten kom fick vi återigen anledning att klia oss i huvudet. Ett hasselnötsskal från en eldstad ovanpå gruslagret daterades till vikingatidens slutskede eller tidig medeltid, vilket stämde bra med våra föraningar om dessa ytligt liggande lämningar. En kolbit från en eldstad under gruslagret blev dock daterad till vendeltid, omkring 660–780. Det innebär att gruset inte kan ha tillkommit i samband med borgens uppförande, utan tidigast omkring 150 år efter massakern.

Vad hade man gjort utanför borgen under vendeltid eller vikingatid som avsatt så tjocka gruslager? Var de människor som fanns här vid denna tid medvetna om vad som hade hänt inne i borgen några hundra år tidigare? Och hur ska vi förstå de rätt så exklusiva föremål från vendeltid och vikingatid som hade hittats, både i borgen och utanför?

Som alltid när det gäller Sandby borg hopar sig frågorna ju mer vi gräver. Vi har inga svar än, men en möjlighet är att man under vendeltid eller vikingatid av någon anledning aktivt började riva borgen. Det skulle kunna förklara de tjocka gruslagren och även de större stenarna.

Resultaten av undersökningen ger oss nya perspektiv och nyanserar bilden av den övergivna borgen. Men än har vi bara börjat skrapa på ytan.

Ludvig Papmehl-Dufay