Kulturskymning över Helgö

Helgö är ett av Sveriges viktigaste fornlämningsområden. Gunilla Lindberg berättar om hur nedrustningen av kulturmiljövården har fått märkliga och trista följder, där Statens fastighetsverk tvingar tomtägare att ta över ansvar och skötsel av fornlämningsområdet, och vill ta betalt för donerad mark, medan Riksantikvarieämbetet passivt ser på.

Text: Gunilla Lindberg, kulturskribent och kulturpolitiker, Ekerö kommun.
Foto: Mattias Ek/Stockholms läns museum

Det pågår en maktkamp i det tysta. Statens Fastighetsverk, SFV, kräver inlösen av fem fastigheter som omfattar stora delar av den välkända fornlämningen ”Helgöboplatsen” i Ekerö kommun. Motparten är Luruddens ideella tomtägarförening som nu tvingas ta över ansvar och skötsel av området. SFV kräver dessutom att tomtägarföreningen ska betala en rejäl ersättningskostnad till SFV. Den ursprungliga summan låg på 1,2 miljoner. I dagsläget har SFV backat något och bantat ner fakturan till strax under 900 000. Området är belagt med byggförbud eftersom det inte är utgrävt till alla delar. Frågan som måste ställas är om detta tillvägagångssätt är rimligt och hur det ens är möjligt att staten så lättvindigt kan frånhända sig ansvaret för en fornlämning som har samma historiska värde som det närliggande världsarvet Birka/Hovgården.

Det var 1945 som ön Helgö började styckas upp med fritidstomter. Flera grönområden sparades som allmänningar. Det var ganska smart eftersom det visade sig att hela ön ”kryllade” av spår efter människorna som bodde här cirka 200 till 1000 e Kr. Av en slump fann arkeologerna i en igenväxt skogsbacke på öns östra sida en gömma med märkliga ting. Detta gav mersmak och omkring 1954 började man undersöka hela området närmare. Staten sköt till medel för att lösa in en fastighet. Man fann sju husgrupper, fem gravfält, terrasser, verkstäder, fornborg och ett heligt berg. Snart stod det klart att den undersökande ytan måste utökas och det blev nödvändigt att köpa loss några av fritidstomterna som låg strax intill. Medel för detta kom som donationer från Alice och Knut Wallenbergs stiftelse och självaste kung Gustaf VI Adolf. Den senare tog medel ur egen ficka! Tack vare donationerna kunde utgrävningarna fortlöpa. Det skulle ta tjugofyra år innan Helgöundersökningen lades ner trots att det fanns mer att undersöka. Det var 1978 och sedan dess ligger föremålen magasinerade i Historiska museets källare. Helgö fortsätter dock att intressera arkeologer både hemma och utomlands. Ständigt kommer nya rön och teorier att ta ställning till.

Många av fritidshusen har idag byggts om till permanenta bostäder eller helt enkelt rivits för att ge plats åt stora moderna villor. 2014 blev kommunen därför tvungen att dra in vatten och avlopp till Helgö. Samtidigt behövde kommunen ta fram en ny detaljplan. Hela det centrala fornlämningsområdet kom nu att klassas som natur- och parkmark. SFVs fastigheter försvann därmed från detaljplanekartan. Detta fick SFV att börja agera. Tomtägarföreningen ville samtidigt ombilda sig till en samfällighet. Båda dessa omständigheter banade väg för SFV att helt lagligt kräva inlösen av de forna tomterna. 

Fram till 2015 ägdes fastigheterna av Riksantikvarieämbetet, Raä.  Därefter överläts de på SFV som idag är lagfaren ägare. Området ger ingen inkomst till staten och SFV räknar med att det kostar cirka 50 000 kr/år att röja och hålla området öppet. Det är den uppgiften som nu faller på tomtägarföreningen. I väntan på att ägarproblemet blir löst så har kommunen låtit ta fram en handlingsplan. Där finns noggranna anvisningar för hur tomtägarföreningen förväntas sköta alltsammans – alltså just det som de båda statliga myndigheterna under åren så totalt har slarvat med.

Det råder nämligen kulturskymning i hela vårt land. Helgö är bara ett exempel på hur statliga myndigheter kan agera utan att det blir något större uppror. SFV har långa listor på kulturmiljöer som staten vill avyttra. Raä är nedrustat. Här fanns tidigare en samlad expertis, en instans att rådfråga och få hjälp av när kulturmiljöerna var hotade. Och inte minst en riksantikvarie som röt till när det behövdes. Idag är uppdragen spridda på många händer, SFV förvaltar, Raä anger förutsättningarna, PBL styr lagarna och länsstyrelserna servar kommunerna. Och riksantikvarien tiger still! Visserligen har vi en bra lagstiftning som skyddar kulturmiljöerna. Men det gäller ju också att tolka lagarna på bästa sätt, inte så att tredje man blir drabbad. I fallet med Helgö har SFV lierat sig med både lantmäteriet och länsstyrelsen gentemot en ideell förening. Handlingen är djupt omoralisk men går att genomföra just för att lagen ger möjlighet till det. SFVs egna tjänstemän medger dock att detta ärende är unikt. Kanske skäms de lite!

Det pinsamma i hela historien är ändå vetskapen om att staten nu vill ha betalt för mark som den aldrig har lagt ut ett öre på. Donationerna på 1960-talet tillkom för att säkra fornlämningsområdets framtid. SFV borde ta reda på om donationerna hade några tydliga villkor. Och vad säger vår nuvarande kung om att hans farfars donation nu fått en prislapp?

Kommunen har lovat tomtägarföreningen den hjälp som kan behövas i förhandlingarna med SFV. Man önskar en dialog med SFV och har bett om ett möte. Men SFVs generalsekreterare vägrar att svara på kommunens brev och något möte har inte utlovats. Får statliga myndigheter verkligen agera så här?

Helgö var ingen stad på samma sätt som Birka. Det var en helig ö där man bedrev religiösa ceremonier, men också sysslade med handel och hade intensiva kontakter med omvärlden. Lägg därtill den omfattande verkstaden med sina guldsmeder, bronsgjutare och vapensmeder. Här tillverkades de flottaste smyckena och dräkttillbehören. Helgö har det största verkstadsmaterialet man känner till i hela det germanska Europa.

Det är därför märkligt att SFV inte ser Helgös potential som besöksmål. Istället för att utveckla vill man avveckla. Fast kanske det är skönt att området inte blir lika publikt som Birka, världsarvet som arrenderas av Strömma kanalbolag. På Birka kostar allt pengar; båtfärden dit, guidning, mat och upplevelser. Det fungerar trots allt bra och platsen har blivit en kassako för båtbolaget. Men är det så vi vill att våra kulturmiljöer ska exponeras? Nog borde staten ta ett större ansvar för kulturlämningar av den här digniteten. Istället för att låta båtbolaget ta hem hela vinsten skulle staten kunna ta hand om turistverksamheten. Överskottet skulle då kunna satsas på andra områden som behöver finansieras och utvecklas – som Helgö.

Istället kräver man nu att en ideell tomtägarförening, inte bara ska ta hand om skötseln av en unik fornlämning utan också betala för mark som varken går att  sälja eller bruka. Här borde SFV tänka om. Det snyggaste vore förstås att helt enkelt skänka området till föreningen. Fast då kvarstår ändå kärnfrågan: statens ansvar. Under tiden fortsätter Helgö att sova sin törnrosasömn. Kanske bäst så.

Bland många märkliga fynd på Helgöboplatsen tar förmodligen denna nordindiska Buddhastatyett priset. Den antas ha nått Helgö under den äldre vikingatiden. Foto: Sören Hallgren/Statens historiska museum.

Om Helgö som besöksmål kan du läsa mer här: https://stockholmslansmuseum.se/besoksmal/helgo/

De åsikter som framförs på Populär Arkeologis
debattsida är skribenternas egna.

Mästersmedens bronsfigur

Ur Populär Arkeologi nr 5, 2020.

Skriftliga källor tiger nästan helt om skånska Uppåkra, den stadsliknande föregångaren till Lund. Fynden därifrån gör desto mer väsen av sig. Allra högst skriker denna förgyllda bronsfigur, tillverkad i slutet av 900-talet och kanske avsedd att pryda nässkyddet till en hjälm. Motivet är sagans Völund, mästersmeden som en kung skar knäsenorna av och höll fången. Efter att ha tagit en gruvlig hämnd klädde sig Völund i en egentillverkad fågeldräkt och flög till friheten.

Uppåkrasmedens arbete att tänka ut hur fågel­dräkten praktiskt skulle utformas är fascinerande. Smeden gömde sig inte i djurornamentikens över­estetiserade träsk utan har klart och redigt utformat en stödjande balk och en tvärslå över ryggen samt dubbla repöglor kring axlar, överarmar och lår. Med armarna drevs vingarna, med benen styrdes stjärtplymen: Det här borde funka!

Det är omöjligt att inte associera till Leonardo da Vinci, som skissade på en liknande flygmaskin i Milano ett halvt årtusende senare. Uppåkras­meden var först, en drömmarnas ingenjör som visar att fantasin är uppfinningarnas far, om nu nöden är dess mor.

Föremålet saknar slitagespår. Det verkar nästan direkt ha gömts i jorden, istället för att överlämnas till smedens arbetsgivare. Varför? Kanske var
figuren ett uttryck för smedens egen frihetslängtan, lite som att knyta näven i byxfickan. Det vore ju ganska märkligt om Uppåkras härskare ville ståta med en herrehatande smed mellan ögonen.

Foto: Wikipedia.org

Ny och nedan i yxformat

Ur Populär Arkeologi nr 4, 2020.

Det här är vad arkeologerna kallar en dubbeleggad stenyxa, tillverkad under bondestenåldern för drygt femtusen år sedan. Lustigt nog är den inte alls dubbeleggad! Nedtill i framänden har den en egg, men nackänden upptill är tydligt trubbig. Det visar att yxorna i första hand är skulpturer. Sannolikt ska yxändarna föreställa månskäror. Den växande nymånen och den avtagande nedanmånen står för den gudomliga makten att alstra och förgöra, att föda och att döda, ett vapen för himmelsguden. 

Yxtypen är relativt sällsynt, så den har antagligen främst brukats av Nordens bondehövdingar vid tingssammankomster och högtider, men det förekom också att säljägare begravdes med en sådan yxa i handen. Motivet med de två månskärorna återkommer också hos små bärnstenspärlor med samma form, vilka stenålderns barn bar som skyddande amuletter. 

Valet av sten, tillslagning, bultning, slipning och skafthålsborrning, många timmar av skickligt slit – yxan är prov på avancerat hantverk. Men inte bara det. Yxan rymmer månen i ny och nedan, tankar om himmelsguden, liv och död, rättskipning och omsorg om barnen. Det är stor konst.

Foto: Nationalmuseum Danmark

Grävande arkeolog – ett drömyrke

Ledare ur nr 5 2020.

Så här dags har många arkeologer kommit in från fält och är lyckliga, antingen för att de har gjort fina fynd eller för att de slipper ifrån en fyndlös grävsäsong och ruskigt höstväder. Det finns fler fördelar med att vara grävande arkeolog, som nöjet att arbeta utomhus i sommarväder och inomhus i vinterväder, att ständigt vara på upptäcktsfärd i fält och vid skrivbordet och oavbrutet lära sig nytt om allt möjligt. Arkeolog är inte minst ett drömyrke på det sättet att det inbegriper grovarbete med plasthjälm, hackor, spadar och bullrande maskiner, finlirsgräv med skärslev i mjuk sand och fågelkvitter, högteknologiska laboratorieanalyser med plingande utrustning, stillsamt skrivarbete och fikastundssamtal.   

Min egen upptäcktsfärd företar jag numera kedjad vid skrivbordet.
Som nybliven chefredaktör kan jag konstatera att det är mycket att hålla reda på när man driver en tidning, men det är underbart roligt! När detta
nummer distribueras ska i alla fall vår hemsida och våra mejladresser fungera oklanderligt, har det utlovats. Vi har också fått en fantastisk
formgivning med vår nya medarbetare Fanny Cederlund. 

På de följande sidorna får ni ta del av ett axplock av arkeologernas
spännande upptäckter under den gångna säsongen, alltifrån guldgubbar och en näbbfibula till kritpipor och en hel fiskarby. Egentligen finns det oändligt mycket mer att rapportera, men utrymmet är begränsat.
Framöver är tanken att öka tidningens sidantal, och så ska naturligtvis webben blomstra! 

Ni får stifta bekantskap med två gudinnor med entourage, järnålderns Freja och hennes loskinnsprydda tjänarinnor samt bronsålderns motsvarighet till havsgudinnan Ran och hennes olyckliga offer. Dessutom bjuder vi på ett rykande färskt hemma-hos-reportage: en ötsgötsk småkungafamilj visar upp sin ståndsmässiga boendemiljö. Kungariket försvann för tusen år sedan, men vi kan ännu ana den högtidsprakt drottningar och kungar omgav sig med. 

Välkomna också att följa med på herulernas tvåhundra-femtioåriga odyssé genom Europa. De hade en sällsynt förmåga att hamna snett i tillvaron, att bränna ner Aten var osedvanligt dumt. Men likt Odysseus själv lyckades åtminstone en del av dem återvända till sina mytiska anfäders hem i finalen. Slutligen är jag mycket nöjd med att kunna presentera Sven-Gunnar Broström, hällristningslegendaren, som delar
med sig av sitt djupa kunnande om hur man söker och finner
forntidens bilder i sten. 

Jonathan Lindström, chefredaktör Populär Arkeologi.

Allt mänskligt ryms i arkeologin

Ur Populär Arkeologi nr 4, 2020.

Det underbara med arkeologin är att den är vetenskapen om allt mänskligt i alla tider! Om hur forntidens människor uppfattade kosmos, hur de älskade, hur de tog livet av varandra, hur de snickrade sina hem och hur gjorde de sig vackra för varandra. Svaren på våra frågor söker vi under jorden.

När jag i våras fick veta att Populär Arkeologis chefredaktör Cecilia Christner Riad skulle gå i pension och tidningens framtid var osäker tvekade jag och min vän Fredrik Sandberg inte ett ögonblick. Vi konstaterade att Sveriges enda populära kulturhistoriska tidning självklart måste leva vidare och har nu tagit över rodret. 

Jag har en bakgrund som arkeolog och populärvetenskaplig författare och Fredrik är tidningsmakare och kulturjournalist. Nu väntar en tuff men rolig tid framöver i vårt källarhål utanför Stockholm. Självklart produceras Populär Arkeologi under markytan! Men ambitionerna ligger betydligt högre. 

Cecilia har gjort ett fantastiskt fint jobb med att utveckla tidningen. Vi tänker upprätthålla nivån, men vill på sikt utöka tidningens sidantal med mer av allt: nordisk arkeologi, antiken, världen, runologi, etnologi, litteratur-, språk- och konsthistoria och den kulturhistoriska sektorns villkor idag. 

En viktig erfarenhet jag har gjort under mitt liv som yrkesarkeolog och förmedlare är att utan popularisering förlorar arkeologin sin samhällsbetydelse. Det drabbar kulturmiljövården och exploatörer kan obekymrat förstöra fornlämningar.  Utan en engagerad och nyfiken allmänhet försvinner också viktiga mänskliga frågeställningar och perspektiv. Arkeologerna sporras inte att bilda sig brett och blir inåtvända, vilket själva forskningen förlorar på.

I detta nummer får ni kika in i stenåldersjägarnas tankevärld, ta del av myntens stora betydelse för vår historia, ni får träffa en liten dansk som kan ligga bakom förhistoriens främsta intellektuella prestation, liksom en arkeolog som spelar en viktig roll för att ge mer än halva Sverige en verklig forntid. Och inte minst, med antikens hotade ställning i grundskolan i minnet, så får ni ta del av underbar byråkrati på kejsar Diocletianus tid! Vad får en påfågel kosta? 

Unikt för arkeologin är att dess källor oavbrutet växer. Arkeologer och forntidsintresserade går ständigt i väntans tider, runt hörnet står alltid nya upptäckter och överraskningar. Vi får svar, vi omvärderar, debatterar och ställer nya frågor. Populär Arkeologis nya redaktion vill presentera allt för er läsare!

Har du synpunkter eller frågor, undrar du över ett fynd eller en fornlämning? Skriv och skicka bilder till fyndet@popark.se. Tillsammans med oss hjälper Sveriges främsta experter dig! 

asdfasdf
Jonathan Lindström, chefredaktör Populär Arkeologi.